Actueel

Tochtvrij ventileren zonder klimaatklachten in Kantoren

De laatste revolutie in de luchttechniek is een volledig op lucht gestuurde klimaatinstallatie die het mogelijk maakt om tegelijkertijd energie te besparen en comfort te verhogen. 

De laatste revolutie in de luchttechniek is een volledig op lucht gestuurde klimaatinstallatie die het mogelijk maakt om tegelijkertijd energie te besparen en comfort te verhogen.  Door een combinatie van luchttechniek, intelligente regelingen en natuurkundige principes is het vanaf heden mogelijk om een constante en optimale kwaliteit en temperatuur van de lucht in de werkruimte, een optimaal comfort zonder tocht of koudeval (tochtvrij ventileren) en een energiebesparing van minstens 25% te realiseren.

Het system genaamd “BaOpt” is gebaseerd op natuurlijke principes. BaOpt zorgt ervoor dat in een ruimte de gelaagdheid in de lucht verdwijnt en alle fysieke eigenschappen gelijk worden. Dit is een totaal andere benadering dan de traditionele aanpak. Het systeem is een algehele conditionering voor het gebouw, dat wil zeggen zowel verwarming en ventilatie ,en eventuele optionele koeling. Het BaOpt systeem verzorgd door middel van bijzonder algoritme in de op CO2 aangestuurde mechanische gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning inclusief verwarming en koeling via in het systeem opgenomen verwarmings- en koelelementen. Door het algoritme wordt de verse lucht in tegenstelling tot de traditionele manier van inblazen tot met gerichte luchtstromen door roosters geventileerd met een “chaotische” menging van de lucht.

Deze “chaotische” menging is te vergelijken met het natuurlijke proces in een bergomgeving. Als luchtlagen opgesloten raken in een dal kan er inversie optreden. Bij een inversie stijgt de temperatuur met toenemende hoogte terwijl de temperatuur normaal daalt terwijl als de hoogte toeneemt. Als een koude luchtlaag over het dal stroomt dan kan een inversie laag ontstaan in het dal. Omdat de koude luchtlaag zwaarder is zet deze de warmere laag onder druk. Als de druk te groot wordt zal de koude laag door de warme heen breken. Dit is een spectaculair natuurverschijnsel. In enkele minuten tijd kan de temperatuur in het dal met vele, soms tientallen graden dalen. Dit terwijl het geheel windstil is in het dal.

Op het moment van het mengen van de luchtlagen is de lucht “chaotisch” verdeeld en treedt hele snelle en volledige menging op. Deze manier van mengen wordt door een algoritme in de luchtbehandelingskast gerealiseerd in het gebouw. Een gelijkmatig verdeelde lucht door de gehele werkruimten is het resultaat, zie afbeelding 2.

De stroomsnelheid in de ruimte zal afhangen van de ingevoerde hoeveelheid lucht, waarbij wordt vermeld dat de luchtsnelheid minimaal zal zijn en de temperatuurgradiënt in de ruimte optimaal. Door de speciale manier waarop de lucht in de ruimte wordt ingebracht zal deze luchtstroom snel overgaan van een gerichte stroming aan de inblaaskant naar een niet-directionele stroming binnen de ruimte. Hierdoor wordt de lucht binnen de ruimte gelijkmatig verdeeld met als gevolg dat in alle hoeken van de ruimte dezelfde temperatuur heerst en er geen sprake is van gelaagdheid in de lucht.

Bij het toepassen van dit systeem wordt het gebouw op een lichte overdruk gezet ten opzichte van buiten waardoor de infiltratieverliezen worden voorkomen. Tegen gevels, ramen, vloeren en plafonds ontstaat er een stilstaande luchtlaag waardoor de oppervlaktetemperaturen van deze delen stijgen en een ongewenste straling vanuit de gevel of glaspartijen eveneens wordt voorkomen. De verse lucht wordt verwarmd in de luchtbehandelingskast waardoor de bestaande verwarmingsinstallatie (radiatoren) uitgeschakeld kunnen blijven.

De voordelen bij het toepassen van dit systeem zijn terug te vinden op zowel energie, comfort als bouwkundige aanpassingen;

Energie: Het systeem is voorzien van een warmteterugwinning waardoor er minder energie nodig is voor het verwarmen van de verse lucht. Eveneens wordt het ventilatiesysteem door middel van een CO2 sensor aangestuurd en er niet meer geventileerd dan noodzakelijk. Door de systeem wordt er eveneens een lichte overdruk in het gebouw gerealiseerd waardoor de infiltratieverliezen worden voorkomen.

Comfort: Door het toepassen van de “chaotische” menging is er een gelijke temperatuur in alle lagen van de ruimte en is er geen koude val. Eveneens wordt er door de manier van mengen een lage luchtsnelheid gegarandeerd waardoor het effect op de gebruiker tot het minimum wordt beperkt.

Bouwkundig: Door de manier van menging is er geen sturing door roosters noodzakelijk voor de toe en afvoer. Er kan worden volstaan met een ventilatiekanaal in de gangen en een rooster in de wanden van de klaslokalen. Hierdoor zijn er minder bouwkundige ingrepen nodig, blijft de vrije hoogte in de klaslokalen gewaarborgd en zijn worden er kosten bespaard voor het realiseren van de kanalen in de lokalen.

Om het systeem te implementeren zal er een luchtbehandelingskast met warmteterugwinning, na-verwarming en koeling worden aangebracht. Het transport van de lucht zal worden gerealiseerd door een kanalenstelsel in de gangen die uitmonden in inblaas- en afzuigpunten. Hierbij is een opening van voldoende grote in wand of plafond voldoende. Om de juiste druk en hoeveelheid lucht op temperatuur te verkrijgen worden de toe- en afvoer kanalen voorzien van luchtkleppen en de ruimten van druk, relatieve vochtigheid, temperatuur en CO2 sensoren.

Renovatie van kantoor complexen met BaOpt

De noodzaak om kantoorgebouwen vergaand te verduurzamen om daarmee de verhuurbaarheid zeker te stellen begint steeds meer tot de Nederlandse en Belgische markt door te dringen. Teveel kantoren staan leeg en huurders accepteren geen hoge energie rekening meer.

Het BaOpt systeem is uitermate geschikt om zowel de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren als de kosten van energie te verlagen. Een moderne installatie kan met 25%-35% verbeterd worden wat betreft de kosten voor energie verbruik. Installaties die ouder zijn vergen meer aanpassingen maar leveren navenant meer besparingen op. Tot wel 70%.

In de Duitse markt is reeds uitgebreide ervaring opgedaan en worden in snel tempo meer kantoorgebouwen uitgerust met het BaOpt systeem. In Nederland zijn de Wilhelminastaete in Utrecht en de Eijckstaete in Hoogeveen momenteel in ombouw.

De terugverdientijd voor een kantoor ligt tussen de 2 en 6 jaar. Indien de verwachtte stijging van de energieprijs wordt meegenomen dan vallen de cijfers nog veel gunstiger uit. Twee jaar wordt gerealiseerd bij kantoren met grote kantoortuinen of semi open wanden. Ook sterk verouderde panden kunnen een hele korte terugverdientijd hebben omdat de energiebesparing veel hoger uit kan pakken.

Een belangrijke overweging bij het toepassen van Baopt is de sterke verbetering in de ervaringen van de medewerkers. Bij gebruik van het BaOpt systeem is er geen stroming meer en wordt geen tocht meer ervaren. Situaties als “vallende koude lucht” bij ramen komen bij het gebruik van het BaOpt systeem niet meer voor. Dit wordt als erg aangenaam ervaren.

Omdat het BaOpt systeem consequent de kwaliteit van de lucht meet en de ventilatie hierop aanpast zal men door het hele gebouw de zelfde hoge lucht kwaliteit ervaren hetgeen het comfort van de medewerkers ten goede zal komen.

Wij werken oa voor: