Tip

Binnenklimaat en de regelgeving in Nederland

Vanuit vele onderzoeken en praktijkervaringen is het belang van een goed binnenklimaat te onderschrijven. Een onbehaaglijk kan de productiviteit op de werkplek nadelig beïnvloeden alsmede het ziekteverzuim verhogen. Dit ziekteverzuim uit zich in veelvuldig voorkomende gevallen van aspecifieke klachten tot aan (ernstige) gezondheidsklachten. Te verwachten is een minimale grenswaarde van de klimaatprestaties in een binnenklimaat regelgeving. Niets is echter minder waar.

De eerstelijns regelgeving is het Bouwbesluit. Het bouwbesluit geld in een situatie van eigenaar en huurder als verplichting voor de eigenaar/verhuurder mits aanvullende wensen overeengekomen zijn.

Het bouwbesluit geeft zeer beknopt de (minimale) wettelijke eisen voor nieuw- en bestaande bouw, hierin is de minimale hoeveelheid luchtverversing en de aanwezigheid van luchtstromen in het leefgebied vastgelegd. Overige zaken zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van koeling, grenswaarden relatieve vochtigheid, temperatuurfluctuaties en/of de behaaglijkheid in de ruimte worden niet verder benoemd.

Aanvullend op het bouwbesluit geld voor de werkgever dat deze dient te voldoen regelgeving van de Arbowet (artikel 6.1 en 6.2) en daaraan gekoppelde Arboregeling.

Sinds 1 januari 2007 is in Nederland een aangepast grenswaardenstelsel ingevoerd. Hiermee is het vroegere stelsel van MAC-waarde (maximaal aanvaardbare concentraties) voor onder andere de thermische behaaglijkheid komen te vervallen. De huidige voorschriften bestaan enkel nog artikel 6.1 en 6.2.

Artikel 6.1. Temperatuur

Rekening houdend met de aard van de werkzaamheden die door de werknemers worden verricht en de fysieke belasting die daar het gevolg van is, veroorzaakt de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade aan de gezondheid van de werknemers.

Artikel 6.2. Luchtverversing

Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.

In de Arbeidsomstandighedenwet wordt geen expliciete uitspraak meer gedaan over de grenzen waartussen de temperatuur zich mag bevinden. Er moet sprake zijn van een behaaglijke temperatuur in relatie met de te verrichten arbeid en dat het klimaat niet tot schade van de gezondheid mag leiden. Behaaglijkheid is een subjectief begrip: wat de ene werknemer als een prettige temperatuur ervaart. Om deze subjectiviteit enigszins te duiden wordt gesproken over een behaaglijk klimaat als minder dan 20% van de werknemers over het klimaat klaagt.

Indien 20% van de gebruikers klaagt neemt hun productiviteit met circa 10% af. Dit geeft naast de gezondheidsklachten onder de gebruikers een aanzienlijke negatieve (financiële) belasting op uw organisatie.

Het strikt handhaven van de regelgevingen is niet de manier om effectief om te gaan met de gebruikers van een gebouw. Neem klachten altijd serieus, documenteer de klachten en houd deze bij in een trent. De beleving is subjectief en er zullen altijd personen zijn die zich niet geheel comfortabel voelen. Zodra dit echter een veelgehoord geluid wordt of de klachten zich centreren in een bepaald gebied is aanleiding voor het uitvoeren van een binnenklimaatonderzoek voor het wegnemen van deze klachten.

Wij werken oa voor: